Algemene voorwaarden

 

Definities
1. Oerzaad.nl: gevestigd te Ouwster Nijega onder KvK nr. 52177734.
2. Klant: degene met wie Oerzaad.nl een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Oerzaad.nl en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Oerzaad.nl.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de
klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Oerzaad.nl zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders
vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het
aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of
de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Oerzaad.nl zich het recht
voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken,
zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Oerzaad.nl slechts, nadat de klant deze
schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle prijzen die Oerzaad.nl hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele
overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Oerzaad.nl hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins
kenbaar zijn gemaakt, kan Oerzaad.nl te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Oerzaad.nl niet kon
voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst,
kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging
zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere
rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk
hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Oerzaad.nl gerechtigd de
wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per
maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij
een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan Oerzaad.nl.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Oerzaad.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de
klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
de vorderingen van Oerzaad.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Oerzaad.nl, dan
is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Oerzaad.nl te betalen.

Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Oerzaad.nl gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten
aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Oerzaad.nl roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische
mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de
producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Oerzaad.nl, tenzij
partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van
reden ontbinden op voorwaarde dat:
• het product niet is gebruikt
• het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
• het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
• het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed,
badkleding, enz.)
• de verzegeling nog intact is.
• het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van
vrijetijdsbesteding betreft
• het product geen los tijdschrift of losse krant is
• de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1
bestelling
o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@oerzaad.nl,
indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website
van Oerzaad.nl, www.oerzaad.nl, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan Oerzaad.nl, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt
te vervallen.

Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig
retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de
consument.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht
1. Oerzaad.nl kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant
onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien
van Oerzaad.nl heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen
verschuldigd is aan Oerzaad.nl.
3. Oerzaad.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als
gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld
aan Oerzaad.nl te verrekenen met een vordering op Oerzaad.nl.

Eigendomsvoorbehoud
1. Oerzaad.nl blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan
al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Oerzaad.nl op grond van wat voor
met Oerzaad.nl gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het
tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Oerzaad.nl zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen,
vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Oerzaad.nl een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als
ontbonden en heeft Oerzaad.nl het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te
vorderen.

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Oerzaad.nl, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Oerzaad.nl het
recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate
levering niet aan Oerzaad.nl kan tegenwerpen.

Levertijd
1. De door Oerzaad.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding
daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte
aan Oerzaad.nl door Oerzaad.nl schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin
het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Oerzaad.nl niet binnen 14 dagen na daartoe
schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig
kan plaatsvinden.

Transportkosten
De door zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens
het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te
laten maken, bij gebreke waarvan Oerzaad.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor
eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden
aan Oerzaad.nl, bij gebreke waarvan Oerzaad.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden
voor eventuele schade.

Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het
risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel
voor rekening van de klant.

Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door
ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de
klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of
feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten
behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Oerzaad.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door Oerzaad.nl geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door Oerzaad.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Oerzaad.nl daarvan zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Oerzaad.nl uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
zodat Oerzaad.nl in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden
dat Oerzaad.nl gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Oerzaad.nl.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Oerzaad.nl ook
daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Oerzaad.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst
aan Oerzaad.nl verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Oerzaad.nl
1. Oerzaad.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover
die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Oerzaad.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe
schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Oerzaad.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Oerzaad.nl aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een
gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)
uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot
het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn
slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding
en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Oerzaad.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten
het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Oerzaad.nl toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere
aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Oerzaad.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan
kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Oerzaad.nl in verzuim is.
3. Oerzaad.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel
indien Oerzaad.nl kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te
vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
van Oerzaad.nl in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet
aan Oerzaad.nl kan worden toegerekend in een van de wil van Oerzaad.nl onafhankelijke
situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet
van Oerzaad.nl kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Oerzaad.nl 1 of meer verplichtingen naar
de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Oerzaad.nl er weer
aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide
partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Oerzaad.nl is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet
als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Wijziging algemene voorwaarden
1. Oerzaad.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Oerzaad.nl zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Oerzaad.nl.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken,
dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
dichtst in de buurt komt van wat Oerzaad.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt
voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Oerzaad.nl is gevestigd / praktijk houdt /
kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij
de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 januari 2021